راهنمای خرید اشتراک ویژه

نسخه تست

مدت اشتراک: 2 روز

Free

 • آموزش سرمایه گذاری
 • دستیار معاملاتی Gold Eagle

 • امکانات سایت: اخبار، ماشین حساب مالی و …

 • بانک تحلیل تریدرهای هشیاربات

 • بانک تحلیل تریدرهای برتر دنیا
 • روانشناس فردی”Reward”

 • مربی مالی”Reward”

 • کلوپ سرمایه گذاران”Reward”

 • فرصت استخدام در هشیاربات”Reward”

ظرفیت کل: 400 نفر

اشتراک ویژه

مدت اشتراک: 365 روز

390$

 • آموزش سرمایه گذاری
 • دستیار معاملاتی Gold Eagle

 • امکانات سایت: اخبار، ماشین حساب مالی و …

 • بانک تحلیل تریدرهای هشیاربات

 • بانک تحلیل تریدرهای برتر دنیا

 • روانشناس فردی”Reward”

 • مربی مالی”Reward”

 • کلوپ سرمایه گذاران”Reward”

 • فرصت استخدام در هشیاربات”Reward”

راهنمای خرید اشتراک ویژه

نسخه تست

مدت اشتراک: 2 روز

Free

 • آموزش سرمایه گذاری
 • دستیار معاملاتی Gold Eagle

 • امکانات سایت: اخبار، ماشین حساب مالی و …

 • بانک تحلیل تریدرهای هشیاربات

 • بانک تحلیل تریدرهای برتر دنیا

 • روانشناس فردی”Reward”

 • مربی مالی”Reward”

 • کلوپ سرمایه گذاران”Reward”

 • فرصت استخدام در هشیاربات”Reward”

ظرفیت کل: 400 نفر

اشتراک ویژه

مدت اشتراک: 365 روز

390$

 • آموزش سرمایه گذاری
 • دستیار معاملاتی Gold Eagle

 • امکانات سایت: اخبار، ماشین حساب مالی و …

 • بانک تحلیل تریدرهای هشیاربات

 • بانک تحلیل تریدرهای برتر دنیا

 • روانشناس فردی”Reward”

 • مربی مالی”Reward”

 • کلوپ سرمایه گذاران”Reward”

 • فرصت استخدام در هشیاربات”Reward”

پرداخت از طریق تراست ولت

کپی آدرس:

TYCWjHQao1sp22qpyxS9hKPWrq6zppeEtK

پرداخت ریالی
پرداخت از طریق تراست ولت

کپی آدرس:

TYCWjHQao1sp22qpyxS9hKPWrq6zppeEtK

پرداخت ریالی