تیم تحلیل رضایی

رتبه تیم در هشیاربات: 80
0%
بازدهی سالانه
0
شاخص ریسک

سیگنال:

دنبال‌کننده‌ها:

میزان رضایت:

37

12

100%

شروع سرمایه‌گذاری

نتایج معاملات