تماشای

لایو ترید

این بخش، صرفاً جهت ارائه نتایج دستیار معاملاتی هشیاربات می‌باشد و هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نیست. مسئولیت معامله برعهده استراتژی و مدیریت سرمایه تریدر می‌باشد.

In-House Sales Training