« تیم‌های ترید »

تیم تحلیل 00
بازده اعضا (قفل)
اپلیکیشن سیگنال: فعال
جذب سرمایه: فعال
سرمایه‌گذاری فردی: فعال
میانگین سابقه تیم:  -ماه
تیم تحلیل 1
بازده اعضا (قفل)
اپلیکیشن سیگنال: فعال
جذب سرمایه: فعال
سرمایه‌گذاری فردی: فعال
میانگین سابقه تیم:  52ماه
تیم تحلیل 2
بازده اعضا (قفل)
اپلیکیشن سیگنال: غیرفعال
جذب سرمایه: فعال
سرمایه‌گذاری فردی: فعال
میانگین سابقه تیم:  9ماه
تیم تحلیل 3
بازده اعضا (قفل)
اپلیکیشن سیگنال: فعال
جذب سرمایه: غیرفعال
سرمایه‌گذاری فردی: فعال
میانگین سابقه تیم:  15ماه
تیم تحلیل 4
در حال تشکیل
اپلیکیشن سیگنال: غیرفعال
جذب سرمایه: غیرفعال
سرمایه‌گذاری فردی: غیرفعال
میانگین سابقه تیم:  -ماه
تیم تحلیل 5
در حال تشکیل
اپلیکیشن سیگنال: غیرفعال
جذب سرمایه: غیرفعال
سرمایه‌گذاری فردی: غیرفعال
میانگین سابقه تیم:  -ماه
تیم تحلیل 6
در حال تشکیل
اپلیکیشن سیگنال: غیرفعال
جذب سرمایه: غیرفعال
سرمایه‌گذاری فردی: غیرفعال
میانگین سابقه تیم:  -ماه